Všeobecné zmluvné podmienky

Apartmány v Chorvátsku   Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY Kavely s.r.o.

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej v texte aj „VZP“) tvoria záväznú a neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej medzi cestovnou agentúrou Kavely s.r.o., so sídlom Fándlyho 2419/27,  900 31 Stupava, IČO: 44 363 524, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 54295/B (ďalej len „Kavely“) a Objednávateľom. V prípade, ak Objednávateľ a Kavely uzatvoria zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VZP, osobitné ustanovenia tejto zmluvy majú vždy prednosť pred VZP. Objednávateľ prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania zmluvy cez internetový portál a odoslaním rezervácie potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VZP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi ním a Kavely.

1.2 Vymedzenie pojmov:

„Objednávateľ“ - je odosielateľ Žiadosti o rezerváciu ubytovania a /alebo iných služieb menovite uvedený na tejto žiadosti; pričom Objednávateľ zároveň zastupuje všetky ďalšie osoby, pre ktoré je na základe žiadosti Objednávateľa zarezervované ubytovanie.

„Majiteľ ubytovacej jednotky“ - poskytovateľ ubytovania; majiteľ alebo prenajímateľ objektu v Chorvátsku.

„Žiadosť o rezerváciu ubytovania“ - riadne vyplnený, Objednávateľom odoslaný a doručený rezervačný formulár prostredníctvom internetového portálu (Žiadosť o rezerváciu ubytovania) alebo emailová rezervácia, ktorá bude následne spracovaná v Rezervačnom systéme.

„Rezervačný systém“ - internetový ON-LINE systém zaznamenávania jednotlivých rezervácii ubytovania.

„zmluva“ – zmluva, ktorou sa Kavely zaväzuje Objednávateľovi obstarať objednanú službu cestovného ruchu, ktorá nie je zájazdom alebo poskytnúť samostatne objednanú službu, ktorá nie je zájazdom.

1.3 Kavely je prevádzkovateľom internetového portálu apartmanyvchorvatsku.sk, na ktorom prezentuje ponuku ubytovania a iných služieb z ponuky majiteľov ubytovacích a/alebo stravovacích jednotiek v Chorvátsku na základe zmluvy o spolupráci s príslušným majiteľom ubytovacej a/alebo stravovacej jednotky v Chorvátsku. Kavely zabezpečuje pre svojich klientov individuálne služby cestovného ruchu - informácie a poradenstvo pri prenájme ubytovania a iných s tým súvisiacich služieb podľa informácií zverejnených na internetovom portáli jurictravel.sk (ďalej v texte len „internetový portál“ v príslušnom gramatickom tvare) ako aj v iných propagačných materiáloch Kavely a to podľa opisu a termínu ubytovania a v súlade s potvrdenou rezerváciou. Kavely poskytuje svoje služby týkajúce sa ponuky na internetovom portáli apartmanyvchorvatsku.sk výlučne na základe individuálnej rezervácie Objednávateľa zaslanej buď prostredníctvom internetového portálu. Kavely neponúka organizované zájazdy.

1.4  Kavely cestovné poistenie pre svojich klientov neponúka a ani nesprostredkúva, avšak odporúča Objednávateľovi uzavrieť individuálne cestovné poistenie vrátane poistenia storna ubytovania a objednaných služieb. Kavely v prípade poistnej udalosti neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku finančných nárokov z poistného vzťahu, teda prípadnú poistnú udalosť rieši Objednávateľ priamo s poisťovňou.

1.5 Dohľad nad poskytovaním služieb Kavely vykonáva :

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. BOX č 5, 820 07 Bratislava 27
Odborný výkon dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Článok 2
REZERVÁCIA A UZATVORENIE ZMLUVY

2.1 Objednávateľ vyplní a odošle prostredníctvom rezervačného systému Žiadosť o rezerváciu ubytovania uverejnenú na internetovom portáli. Žiadosť o rezerváciu ubytovania zaslaná Objednávateľom emailom bude následne spracovaná Kavely v Rezervačnom systéme. Zaslaná Žiadosť o rezerváciu ubytovania je pre Kavely nezáväzná.

2.2 Kavely skontroluje komplexnosť a správnosť Žiadosti o rezerváciu ubytovania a overí dostupnosť služieb, o ktoré Objednávateľ prejavil záujem u Majiteľa ubytovacej jednotky. Následne Kavely potvrdí dostupnosť rezervácie alebo ju odmietne. Kavely si vyhradzuje právo odmietnuť rezerváciu Objednávateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

2.3 Ak Kavely prijme rezerváciu, tak Objednávateľ e-mailom obdrží Potvrdenie dostupnosti rezervácie ubytovania. Potvrdenie dostupnosti rezervácie ubytovania obsahuje:

a) dohodnuté ubytovanie prípadne ďalšie služby (miesto a druh ubytovania, t.j. počet apartmánov, izieb, lôžok, prísteliek, ďalšie vybavenie, stravovanie apod.),

b) cenu za ubytovanie,

c) platobné podmienky (najmä presne vyčíslený rezervačný poplatok, doplatok, termín splatnosti a spôsob úhrady rezervačného poplatku a doplatku).

(ďalej v texte ten „Potvrdenie dostupnosti rezervácie ubytovania“)

Reklamáciu nesprávnych údajov uvedených v Potvrdení dostupnosti rezervácie ubytovania je povinný Objednávateľ uplatniť bezodkladne po zistení tejto skutočnosti u Kavely, najneskôr však do 24 hodín od jej doručenia.

2.4 Cena poskytovaných služieb ubytovania v sebe zahŕňa základné služby tak, ako sú uvedené v rezervácii. Špeciálne služby sú také služby, ktoré nie sú zahrnuté do ceny pobytu (a sú popísané výrazom „podľa dohody“ alebo „doplnkové služby“, ktoré sú uskutočniteľné až po preverení ich dostupnosti a realizovateľnosti pri danej rezervácii), a preto za ne Objednávateľ platí zvlášť. Tieto služby je potrebné si vyžiadať pri rezervovaní ubytovacej jednotky. Ceny sú vyjadrené v EURo. Kavely si vyhradzuje právo na zmenu uverejnených cien.

2.5 Pri rezervácii ubytovania na obdobie kratšej ako 5 nocí, má Kavely právo požadovať od Objednávateľa príplatok, minimálne vo výške 30% a maximálne vo výške 100% z ceny uvedenej na internetovom portáli. O tejto skutočnosti Kavely informuje Objednávateľa v Potvrdení dostupnosti rezervácie.

2.6 Z poskytovaných zliav Kavely si môže Objednávateľ uplatniť len tie, ktoré sú v platnosti v dobe odoslania Žiadosti o rezerváciu ubytovania. Jednotlivé zľavy sa nekumulujú, vždy sa uplatní len jedna zľavu a to  tá, ktorá je najvýhodnejšia pre Objednávateľa. Ak nie sú príslušné zľavy zohľadnené v Potvrdení dostupnosti rezervácie ubytovania, Objednávateľ musí uvedenú skutočnosť okamžite oznámiť Kavely, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu čerpania služieb. Všetky zľavy sú poskytované zo základnej ceny ubytovania a nevzťahujú sa na doplnkové služby. Všetky zľavy sú podmienené minimálnou dĺžkou objednaného ubytovania a to minimálne na 7 nocí, ak pri konkrétne poskytovanej zľave nie je uvedené inak. Poskytované zľavy sa nevzťahujú na ubytovanie poskytované v termíne od 1.1. do 31.5. a od 1.10. do 31.12. príslušného kalendárneho roku, ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak. Pri odstúpené od zmluvy je odstupné vypočítavané z pôvodnej celkovej ceny objednaných služieb.

2.7 Výška rezervačného poplatku je určená individuálne na základe pokynov Majiteľa ubytovacej jednotky, jeho maximálna výška je však 50% z celkovej ceny za ubytovanie a ostatných objednaných služby, pokiaľ bola rezervácia doručená viac ako 30 dní pred začiatkom čerpania služieb a bude presne vyčíslený v Potvrdení dostupnosti rezervácie ubytovania, ak nie je v Potvrdení dostupnosti rezervácie ubytovania uvedené inak.

2.8 Objednávateľ je povinný uhradiť rezervačný poplatok vo výške a podľa pokynov uvedených v Potvrdení dostupnosti rezervácie ubytovania a to bankovým prevodom príp. vkladom v hotovosti na bankový účet Kavely, zvyčajne najneskôr do 36 hodín od potvrdenia dostupnosti rezervácie, ak nie je v Potvrdení dostupnosti rezervácie ubytovania uvedené inak. Objednávateľ uhradí doplatok do 100% ceny rezervovaných služieb podľa pokynov uvedených v Potvrdení dostupnosti rezervácie ubytovania, a to buď v hotovosti priamo Majiteľovi ubytovacej jednotky pri nástupe na pobyt, alebo najneskôr do 30 dní pred začiatkom čerpania služieb na účet Kavely, ak v individuálnych prípadoch nie je dohodnuté inak. V prípade rezervácie v termíne kratšom ako 30 dní pred začiatkom čerpania služieb, môže byť celá suma za objednané služby splatná naraz v závislosti na spôsobe platby stanovenom Majiteľom konkrétnej ubytovacej jednotky. Podmienky úhrady doplatku sú stanovené na základe podmienok Majiteľa ubytovacej jednotky. Záväzná zmluva medzi Objednávateľom a Kavely vzniká až dňom zaplatenia rezervačného poplatku.  Za deň zaplatenia rezervačného poplatku sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky zaslané Objednávateľom pripísané na účet Kavely, alebo Majiteľovi ubytovacej jednotky v závislosti na stanovených pokynoch. Po pripísaní rezervačného poplatku na účet Kavely zašle Kavely emailom Objednávateľovi  potvrdenie rezervácie ubytovania (ďalej v texte ten „Potvrdenie rezervácie ubytovania“). Ak Objednávateľ neuhradí dohodnutý rezervačný poplatok v stanovenom termíne, Kavely si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu.

2.9 Objednávateľ doručí kópiu dokladu o úhrade rezervačného poplatku e-mailom podľa pokynov Kavely v Potvrdení dostupnosti rezervácie ubytovania. Ak nie je v Potvrdení dostupnosti rezervácie ubytovania uvedené inak, je doba platnosti rezervácie, t.j. lehota na doručenie dokladu o úhrade zvyčajne 36 hodín od chvíle prijatia požiadavky na rezerváciu/objednávky ubytovania a s tým súvisiacich služieb. V období 30 a menej dní pred nástupom je lehota na doručenie dokladu o úhrade maximálne 24 hodín po zarezervovaní ubytovania, ak nie je v Potvrdení dostupnosti rezervácie ubytovanie uvedené inak. Záväzná doba platnosti rezervácie, t.j. lehota na doručenie dokladu o úhrade je vždy zreteľne uvedená v Potvrdení dostupnosti rezervácie ubytovania. Nedodržanie lehoty na uhradenie rezervačného poplatku má za následok zrušenie rezervácie, o čom Kavely informuje Objednávateľa emailom, a teda medzi Objednávateľom a Kavely nevznikne ani záväzná zmluva.

2.10 Po úhrade rezervačnej zálohy a  v lehote do 10 pracovných dní pred čerpaním ubytovania a s tým súvisiacich služieb, ak v Potvrdení rezervácie služieb nie je uvedené inak, Objednávateľ obdrží ubytovací doklad a pokyny na cestu. Ubytovací doklad vydáva Kavely a je pre Objednávateľa dokladom o zaplatených službách. Ubytovací doklad obsahuje najmä:

a) rezervované ubytovanie, prípadne iné služby (miesto a druh ubytovania, t.j. počet apartmánov, izieb, lôžok, prísteliek, ďalšie vybavenie a pod.),

b) termín čerpania služieb,

c) Meno Objednávateľa služieb,

d) počet osôb, pre ktoré bolo ubytovanie, prípadne ďalšie služby rezervované

Objednávateľ sa ubytovacím dokladom preukazuje pri ubytovávaní v mieste ubytovania.

2.11 Právo na riadne poskytnutie objednaných služieb vzniká Objednávateľovi až zaplatením celkovej ceny tj. rezervačného poplatku a doplatku ceny, ako i splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb, s ktorými bol Objednávateľ uzrozumený a ktoré sú súčasťou týchto VZP alebo sú uvedené pri prezentácii jednotlivých ubytovacích zariadení alebo v Potvrdení rezervácie ubytovania.

2.12 Potvrdenie dostupnosti rezervácie ubytovania, Potvrdenie rezervácie ubytovania a ubytovací doklad sú vyhotovované iba v elektronickej forme a zasielané prostredníctvom emailu Objednávateľovi.

Článok 3
UKONČENIE ZMLUVY A ODSTUPNÉ

 

3.1 Kavely môže pred začatím poskytovania služieb odstúpiť od zmluvy bez povinnosti nahradiť škodu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti brániace Kavely riadne plniť zmluvu.

3.2 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek pred začatím poskytovania služieb odstúpiť od zmluvy za primerané odstupné. Pri odstúpení od zmluvy je Objednávateľ povinný uhradiť Kavely odstupné v nasledujúcej výške:

30% z ceny pri odstúpení viac ako 30 dní pre začiatkom čerpania služieb

50% z ceny pri odstúpení 21 - 30 dní pre začiatkom čerpania služieb

75% z ceny pri odstúpení 15 - 20 dní pre začiatkom čerpania služieb

90% z ceny pri odstúpení 8 - 14 dní pre začiatkom čerpania služieb

100% z ceny pri odstúpení 7 a menej dní pre začiatkom čerpania služieb

Výška dohodnutého odstupného zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy pred začatím čerpania služieb, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb.

3.3 Objednávateľ výslovne súhlasí v prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto bodu so započítaním pohľadávky Kavely na odstupnom voči Objednávateľovi s pohľadávkou Objednávateľa voči Kavely na vrátenie zaplatených platieb Objednávateľom na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

3.4 Pri odstúpení od zmluvy je Kavely  povinná vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o odstúpení od zmluvy alebo odstúpenia Kavely od zmluvy, v prípade podľa bodu 4.2 budú vrátené platby znížené o odstupné.

3.5 Ak Objednávateľ zruší svoju rezerváciu, má právo nájsť ako náhradu za seba nového Objednávateľa na rovnakú rezerváciu, ak je to možné (záleží aj na Majiteľovi ubytovacej jednotky). V tom prípade Kavely účtuje len skutočné náklady, ktoré vznikli zámenou Objednávateľa a manipulačný poplatok za zmenu rezervácie 20,-  Eur. Nový Objednávateľ preberá všetky povinnosti vyplývajúce z týchto VZP a konkrétnej rezervácie.

3.6 Ak Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezačne čerpať riadne zabezpečené služby, alebo ak ich na základe vlastného rozhodnutia vyčerpá len čiastočne, nemá nárok na finančnú náhradu.

Článok 4
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA A KAVELY

4.1 K základným právam Objednávateľa patrí:

a) právo na riadne poskytnutie zaplatených služieb.

b) právo na riadne poskytnutie informácií týkajúcich sa objednaných služieb ako i oboznámenie s prípadnými zmenami.
c) právo vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa článku 4. týchto Podmienok.

d) právo písomne oznámiť zmenu v osobe Objednávateľa. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového Objednávateľa s Rezerváciou a cenou a jeho prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky pre čerpanie služieb. Dňom akceptácie oznámenia Kavely sa v ňom uvedená osoba stáva Objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Objednávateľa pričom pôvodný a nový Objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za úhradu objednaných služieb a za úhradu všetkých súvisiacich poplatkov. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď sú Objednávateľ alebo Kavely schopný zabezpečiť zmenu Objednávateľa. V opačnom prípade Kavely písomne upozorní na nemožnosť vykonania zmeny Objednávateľa.

e) právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. 3 týchto Podmienok.

f) právo na ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.2 K základným povinnostiam Objednávateľa patrí:

a) uvádzať úplné a pravdivé údaje, v opačnom prípade je Objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady a škody, ktoré porušením tejto povinnosti Kavely vzniknú.

b) zaplatiť celú cenu za objednané služby v zmysle čl. 2 týchto Podmienok, v opačnom prípade môže Kavely odstúpiť od zmluvy a má okrem odstupného právo aj na náhradu škody, ktorá mu porušením povinností Objednávateľa vznikla.

c) riadiť sa pokynmi Majiteľa ubytovacej jednotky; dodržiavať právne predpisy platné v mieste ubytovania ako aj pokyny súvisiace s ubytovaním v konkrétnom objekte. V prípade ich porušenia je Majiteľ ubytovacej jednotky oprávnený Objednávateľovi odoprieť ďalšie poskytovanie služieb, čím Objednávateľ stráca nárok na tieto i na ďalšie nevyužité služby a to bez nároku na ich kompenzáciu v akejkoľvek podobe.

d) niesť zodpovednosť a uhradiť škodu, ktorú svojím konaním počas čerpania služieb v ubytovacom zariadení spôsobil.

4.3 Každý Objednávateľ je povinný mať so sebou na ceste do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý Objednávateľ je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu. Objednávateľ je povinný si pred objednaním ubytovania skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii, a tiež o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste.

4.4 Kavely si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie zmluvy s Objednávateľom najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) Objednávateľ opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo

b) Objednávateľ neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;

c) Objednávateľ v minulosti bezdôvodne nezaplatil rezervačnú zálohu alebo celú čiastku za objednané služby.

Článok 5
ZMENA ZMLUVY A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

5.1 Kavely je oprávnená pred začatím poskytovania rezervovaných služieb jednostranne zmeniť iné podmienky zmluvy ako cenu, ak je táto zmena zanedbateľná a Kavely informuje Objednávateľa o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom. Ak je Kavely nútená pred začatím poskytovania rezervovaných služieb podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov rezervovaných služieb uvedených v Potvrdení dostupnosti rezervácie ubytovania, navrhne Kavely Objednávateľovi zmenu zmluvy. Kavely v tom prípade bezodkladne informuje Objednávateľa jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom o

a) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu,

b) práve Objednávateľa navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia odstupného,

c) skutočnosti, že ak Objednávateľ v lehote podľa písmena b) neprijme navrhované zmeny zmluvy, zmluva zanikne, a

d) cene náhradného ubytovania, ak je takéto náhradné ubytovania Objednávateľovi ponúknuté.

Kavely môže Objednávateľovi, ktorý odstúpil od zmluvy podľa písm. b) tohto bodu, ponúknuť náhradné ubytovanie, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodné ubytovanie. Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy) a neprijme ponuku náhradného ubytovania podľa predchádzajúcej vety, Kavely je povinná vrátiť Objednávateľovi všetky platby uskutočnené Objednávateľom alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak sa v dôsledku zmeny zmluvy podľa tohto bodu alebo prijatia náhradného ubytovania podľa tohto bodu má poskytnúť Objednávateľovi ubytovanie nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, Objednávateľ má právo na primerané zníženie ceny.

5.2 Počas čerpania služieb je Kavely alebo Majiteľ ubytovacej jednotky oprávnený vykonať operatívne zmeny poskytovaných služieb a to len ak nemôže zabezpečiť pôvodne objednané služby z vážnych objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré nemá možnosť ovplyvniť a nemohol ich ani predvídať. V takomto prípade Majiteľ ubytovacej jednotky zabezpečí náhradné služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb minimálne rovnakej ako dohodnutej úrovne (napr.: náhradné ubytovanie v rovnakej, resp. vyššej kategórii) sú všetky ďalšie nároky Objednávateľa vylúčené. V prípade, že nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti  a Kavely alebo Majiteľ ubytovacej jednotky nebudú schopní zabezpečiť Objednávateľovi náhradné služby v porovnateľnom rozsahu a kvalite a zodpovedajúce charakteru pôvodných služieb tak je Kavely oprávnená odstúpiť od zmluvy bez povinnosti nahradiť škodu Objednávateľovi spôsobenú týmto odstúpením.

5.3 Žiadosti o zmeny vo vydaných dokladoch z dôvodov na strane Objednávateľa sú spoplatnené čiastkou 20,- Eur za každú zmenu

Článok 6
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODU

6.1 Ak je rozsah a kvalita poskytnutých služieb objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, najmä v rozpore s ubytovacím dokladom, vzniká Objednávateľovi právo na reklamáciu a odstránenie nedostatkov. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u Majiteľa ubytovacej jednotky a bezodkladne o reklamácii upovedomí aj Kavely na uvedenom kontaktnom telefónnom čísle, emailom alebo písomnou formou. Majiteľ ubytovacej jednotky a Kavely posúdia sťažnosť a v najkratšej možnej lehote o nej rozhodnú. V prípade opodstatnenej reklamácie vzniká Objednávateľovi nárok na nápravu reklamovaných služieb.

6.2 Kavely je povinná potvrdiť uplatnenie reklamácie a reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia Objednávateľom, pričom jej vybavením sa rozumie aj jej odôvodnené zamietnutie.

6.3 Ak Majiteľ ubytovacej jednotky nezabezpečí nápravu opodstatnene reklamovaného ubytovania a s tým spojených služieb, Objednávateľovi vzniká nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb. Zľava zodpovedá rozdielu medzi dojednanými a skutočne poskytnutými službami. Objednávateľ uplatní nárok na zľavu bezodkladne a to priamo u Majiteľa ubytovacej jednotky. Kavely poskytne Objednávateľovi primeranú súčinnosť pri riešení opodstatnenej reklamácie. Rozdiel medzi rozsahom skutočne poskytnutých služieb a medzi rozsahom služieb ponúkaných na internetovom portáli rieši Objednávateľ priamo s Kavely. K reklamácii Objednávateľ priloží vyjadrenie Majiteľa ubytovacej jednotky, ktoré si je povinný Objednávateľ vyžiadať od Majiteľa ubytovacej jednotky ihneď po zistení nedostatkov v rozsahu poskytovaných služieb.

6.4 Majiteľ ubytovacej jednotky a Kavely nezodpovedajú za škodu spôsobenú Objednávateľovi pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinili alebo ak bola škoda spôsobená Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo ak bola škoda spôsobená udalosťou ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Majiteľ ubytovacej jednotky a Kavely ďalej nezodpovedajú za akékoľvek skutočnosti, ktoré nesúvisia priamo s poskytnutím rezervovaných služieb ako sú napr. nevyhovujúce klimatické podmienky, pláže, kvalita mora ako aj všetky podobné skutočnosti, ktoré sa nevzťahujú priamo na kvalitu rezervovaných služieb a Objednávateľ nemá právo na reklamáciu takýchto skutočností.

6.5 Pri uplatňovaní a pri riešení reklamácie je Objednávateľ povinný poskytovať maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabrániť tak vzniku akýchkoľvek škôd alebo znížiť ich rozsah.

6.6 Majiteľ ubytovacej jednotky a Kavely nezodpovedajú za služby, ktoré si Objednávateľ objedná u tretích osôb.

6.7 Objednávateľ berie na vedomie, že prvý a posledný deň je určený predovšetkým na dopravu a ubytovanie, reklamácie na skrátenie dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sú vylúčené. Kavely nie je zodpovedná za poškodenie, zničenie alebo stratu batožiny, ako ani za krádež batožiny alebo cenností v ubytovacom objekte (odporúča sa nájom trezoru, ak takáto možnosť existuje). Strata batožiny alebo ich krádež sa nahlasuje Majiteľovi ubytovacej jednotky a miestnej polícii.

6.8 Pokiaľ Objednávateľ - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Kavely vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Kavely porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Kavely so žiadosťou o nápravu. Ak Kavely na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.9 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Kavely je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

6.10 Objednávateľ – spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Objednávateľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Objednávateľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online.

Článok 7
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Kavely spracúva poskytnuté osobné údaje Objednávateľa, a to meno, priezvisko, mesto/obec, krajina, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy - poskytnutie objednaný služieb, a/alebo na vybavenie žiadosti Objednávateľa pred uzatvorením zmluvy súvisiacich so službami Kavely, a pre plnenie povinností Kavely uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Občiansky zákonník, zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov). Spracúvanie osobných údajov Kavely sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajom Kavely je nevyhnutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné poskytnúť Objednávateľovi objednané služby.

7.2 Objednávateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky prejaviť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách Kavely (newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak Objednávateľ ako dotknutá osoba udeľuje Kavely slobodne a dobrovoľne v zmysle GDPR svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely - zasielanie newslettra prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Objednávateľ na dobu 5 rokov.

7.3 Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť Kavely.

7.4 Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (na zasielanie newslettra) môže Objednávateľ kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od Kavely alebo zaslaním emailu Kavely.

7.5. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

7.6 Práva Objednávateľa ako dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 - 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v GDPR má Objednávateľ (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo na výmaz osobných údajov, (v) právo na prenosnosť údajov, (vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

7.7 V prípade, že si u Kavely uplatňuje Objednávateľ niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má Kavely oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si Kavely právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

7.8 Osobné údaje Objednávateľa môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä Majiteľovi ubytovacej jednotky, poskytovateľom objednaných služieb, spoločnosti zabezpečujúcej marketingové kampane, spoločnosti zabezpečujúcej technický chod a správu internetového portálu, spoločnosti poskytujúcej webhostingové služby. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

Článok 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Kavely si vyhradzuje právo na zmenu týchto VZP. Povinnosť oznámenia zmeny VZP sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovom portáli apartmanyvchorvatsku.sk. Platne uzavretá zmluva sa však riadi VZP platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.

8.2 Objednávateľ nie je oprávnený bez súhlasu Kavely postúpiť svoju pohľadávku voči Kavely vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.

8.3 Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi Kavely a Objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.4 Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

8.5 Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého ustanovenia VZP neovplyvní platnosť alebo vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia VZP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto VZP.

8.6 Tieto VZP sú účinné od 22. 06.2022 a rušia predchádzajúce znenia VZP.